Menu Sluiten

Hengelo Salt Specialties

[nl:]

Zout maakt deel uit van ons leven

Zoutspecialiteiten

Wij zijn een van ’s werelds grootste leveranciers van zout. Ons zout wordt gebruikt in verschillende toepassingen; van voedselverwerking tot farmaceutica, van waterontharding tot landbouw, van huishoudelijke zouten tot een breed scala aan andere industriële toepassingen.

Meer dan 100 jaar ervaring en expertise

Een wereldwijd toonaangevende leverancier van zout voor food, retail, farmacie, landbouw, waterbehandeling en andere hoogwaardige industriële toepassingen.

Een grote verscheidenheid:

Zoutproducten bestrijken een breed spectrum van korrelgroottes, samengeperste producten en formules voor verschillende toepassingen.

Onze lange geschiedenis heeft ons de vaardigheden van mijnbouw en het samenpersen van zout tot in de perfectie onder de knie gekregen.

Zout is onze business sinds 1918. Gestart als Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ) in Nederland, verkregen we onze producten eerst door middel van verdamping in open pannen. Het zout werd opgelost in ondergrondse zoutlagen, honderden miljoenen jaren geleden gevormd. In 1926 hebben we de veel energiezuinigere methode van vacuümverdamping aangenomen.  Rond 1963 breidden we ons bedrijf uit door de zoutproductie in Denemarken te starten, om ook de Scandinavische markten te bedienen. 

Tegenwoordig is Salt Specialties een van ’s werelds toonaangevende zoutspecialisten en levert het hoogwaardige producten voor allerlei soorten toepassingen. Salt Specialties exporteert haar producten over de hele wereld. Deze producten bestrijken een breed spectrum van korrelgroottes, variërend van microfijn, tot grof zout, tot samengeperste producten.

Ons bedrijf staat bekend om de sterke merknamen waaronder haar producten worden verkocht, zoals Jozo, Nezo®, KNZ®, Sanal®, Suprasel®, Broxo® inclusief onze natriumreductie oplossing, OneGrain®.® In onze marktbenadering onderscheiden we zes eindklantenmarktsegmenten: Retail, Food, Pharma, Agriculture, Water Treatment en Industrie.

Met deze segmentatie zijn we in staat om verschillende waarde proposities aan klanten aan te bieden, variërend van grondstoffen in de industriële markt tot hoogwaardige specialiteiten in de farmaceutische markt. 

.

[en:]

Salt is part of our lives

Salt Specialties

We are one of the world’s major suppliers of salt. Our salt is used in a variety of applications; from food processing to pharmaceuticals, from water softening to agriculture, from household salts to a broad variety of other industrial applications. 

Over 100 Years of Experience and Expertise

A global leading supplier of salt for food, retail, pharma, agri, water treatment & other high quality industrial applications. 

A wide variety:

Salt products cover a broad spectrum of grain sizes, compacted products and formulations for various applications.

Renowned Brands

A business well known for strong salt brand names such as: 

Suprasel®, Jozo®, Nezo®, KNZ®, Sanal® and Broxo® 

Our long history has made us master the skills of mining and compacting salt to perfection.

We still source our natural pristine salt from underground caverns in the Netherlands and Denmark, which were created millions of years ago by the evaporation of ancient seas.

Salt has been our business since 1918. Starting as Royal Dutch Salt Industries (KNZ) in the Netherlands, we first obtained our products by means of evaporation in open pans. The salt was dissolved in underground salt layers, formed hundreds of millions of years ago. In 1926, we adopted the far more energy efficient method of vacuum evaporation.  Around 1963 we extended our business by starting salt production in Denmark, to serve the Scandinavian markets as well.  

These days, Salt Specialties is one of the world’s leading salt specialists, supplying high-quality products for all different kinds of applications. Salt Specialties exports its products throughout the whole world. These products cover a broad spectrum of grain sizes, ranging from micro fine, to coarse salt, to compacted products. 

Our business is well known for the strong brand names under which its products are sold, such as Jozo®, Nezo®, KNZ®, Sanal®, Suprasel®, Broxo® including our sodium reduction solution, OneGrain®. In our market approach we distinguish six end-customer market segments: Retail, Food, Pharma, Agriculture, Water Treatment and Industrial. 

With this segmentation we are able offer different value propositions to customers varying from commodities in the industrial market to high value specialties in the pharmaceutical market.